Jak získat podporu v nezaměstnanosti/výše podpory

Podpora v nezaměstnanosti je poskytována ve formě pravidelné měsíční dávky, jež poskytne nezaměstnanému finance, aby mohl překlenout nezbytně krátkou dobu, během níž je bez práce (ať už jde o zaměstnání či jinou výdělečnou činnost). Řada lidí si tyto dávky plete s příspěvkem v nezaměstnanosti.

Komu je určena?

Podpora v nezaměstnanosti je určena nezaměstnaným občanům, kteří požádají Úřad práce o pomoc s nalezením (zprostředkováním) zaměstnání, zároveň s tím musí splnit stanovené podmínky.

V mnoha případech se nedaří práci nalézt dlouhodoběji, pak je možné zvážit případnou rekvalifikaci, kdy lze využít tzv. podporu při rekvalifikaci.

Kdo si může o podporu v nezaměstnanosti zažádat?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má každý uchazeč, který je veden v evidenci uchazečů a zároveň splňuje dané podmínky. Jaké podmínky to jsou?

 • nesmí být starobním důchodcem
 • ihned po ukončení pracovního poměru se musí v co nejkratším možném termínu zaregistrovat na příslušném Úřadu práce
 • poté co je zaevidován, musí si podat písemnou žádost, aby mu byla poskytnuta podpora v nezaměstnanosti
 • žadatel musí mít v průběhu dvou let, jež předcházely zařazení do evidence odpracováno nejméně 12 měsíců, včetně účasti na důchodovém pojištění

Co dalšího je považováno za náhradní dobu zaměstnání?

 • příprava zdravotně postižené osoby k práci
 • pokud osoba pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
 • jestliže osobně pečuje o dítě do 4 let
 • osobní péče o fyzickou osobu, jež je považována za osobu se středně těžkou, těžkou či úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby, když trvale žije s uchazečem o zaměstnání a zároveň společně hradí náklady na své potřeby.
 • pokud uchazeč pečuje o osobu mladší 10 let, která je považována za osobu s lehkou závislostí na pomoci další fyzické osoby.

Kdo nemá na podporu v nezaměstnanosti nárok?

Tato dávka není samozřejmostí pro každého. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají ti uchazeči

 • kterým zaměstnavatel ukončil pracovní poměr z důvodu porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem, a to v době posledních 6 měsíců, které předcházeli zařazení do evidence uchazečů
 • jimž vznikl nárok na výsluhový příspěvek, který by byl vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by jim náležela
 • kteří jsou ke dni přiznání podpory v nezaměstnanosti v pracovním či služebním poměru a jejichž měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Rovněž se to týká uchazečů, kteří pracují na základě DPČ a DPP.
 • kteří jsou ve vazbě
 • jimž je poskytována podpora při rekvalifikaci
 • pobírají starobní důchod
 • kteří pobírají dávky nemocenského pojištění (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné atd.)
Číst více:  Pojištění je v 21. století důležitou součástí lidského života

Kdy je podpora v nezaměstnanosti přiznána?

Pokud je žádost o podporu podána nejpozději do tří dnů ode dne, kdy skončil pracovní poměr či podnikání, nebo po uplynutí tzv. náhradní doby, jako třeba mateřská dovolená, je podpora v nezaměstnanosti přiznána hned od následujícího dne po ukončení podnikání, náhradní doby či pracovního poměru.

Jak dlouho je podpora v nezaměstnanosti vyplácena?

Doba, po kterou je podpora v nezaměstnanosti vyplácena, se stanoví podle věku uchazeče. Rozhodující je jeho věk v den, kdy podává žádost o podporu.

 • žadatel do 50 let věku – vyplácí se po dobu 5 měsíců
 • žadatel ve věku 50 až 55 let – vypláceno 8 měsíců.
 • žadatel nad 55 let – doba vyplácení je 11 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše dávek žadatele, jenž pracoval v pracovním poměru:

 • 1. a 2. měsíc – 65% průměrného měsíčního čistého výdělku
 • 3. a 4. měsíc – 50% z průměrného měsíčního čistého výdělku
 • po zbytek podpůrčí doby – 45% průměrného měsíčního čistého výdělku

Pokud uchazeč ukončí pracovní poměr bez závažnějšího důvodu sám či po dohodě se zaměstnavatelem, je výše podpory stanovena na 45% průměrného měsíčního výdělku

Výše dávek žadatele, jenž podnikal:

 • 1. a 2. měsíc – 65% z posledního vyměřovacího základu, jenž se přepočítá na 1 kalendářní měsíc
 • 3. a 4. měsíc – 50% posledního vyměřovacího základu
 • po zbytek podpůrčí doby je vypláceno 45% posledního vyměřovacího základu.

Výše podpory v nezaměstnanosti bez možnosti doložení příjmu

Jestliže uchazeč nemůže doložit výši průměrného výdělku a není za to odpovědný, tedy nenese žádnou vinu, je podpora vypočítána podílem z průměrné mzdy v ČR.

 • 1. a 2. měsíc – 0,15 násobek
 • 3. a 4. měsíc  – 0,12 násobek
 • Po zbytek doby – 0,11 násobek z průměrné mzdy v ČR za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, který předcházel roku, kdy byla podána žádost.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58 násobek průměrné mzdy v ČR, tj. 16. 328,- za rok 2016.

Jak o podporu v nezaměstnanosti zažádat?

Navštivte pobočku Úřadu práce ČR a vyplňte tiskopis, kdo chce, může si ho vyplnit také online a poté již vyplněný vytisknout a odnést na příslušný úřad.

K žádosti musíte předložit evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti. OSVČ doloží potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku, a také potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku.

Read More

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *